Wednesday, April 25, 2012

Superclass & Slaves / Raja & Rakyat

Superclass - Governments and cronies get the BEST of everything for FREE.
Superclass simply key UNLIMITED FREE FAKE MONEY in their computers.
Superclass control resources from natural to human aka slaves.
Superclass create false religions so slaves fight among themselves for their god. 
(Remember, god is NOT religion, and god has NO religion.)
Superclass want slaves to submit or die.
Slaves slave to their graves and pay for everything including their lives.
Slaves are stupid because they choose to be slaves to superclass system.
So slaves protest from east to west while superclass eat play rest.
Kelas Atasan - Kerajaan kroni mendapat segala yg TERBAIK dgn PERCUMA.
Kelas A hanya taip WANG PALSU PERCUMA TANPA HAD dalam komputer mereka.
Kelas A mengawal sumber dari alam ke manusia bernama hamba.
Kelas A mencipta agama palsu agar hamba berbalah demi tuhan masing-masing. 
(Ingat, Tuhan BUKAN agama, dan Tuhan TIADA agama.)
Kelas A mahu hamba ikut perintah atau mati.
Hamba mengabdi sampai mati dan bayar untuk segala.
Hamba begitu bodoh sebab pilih jadi hamba kepada sistem kelas A.
Jadi hamba bantah dari timur ke barat sementara kelas A makan main rehat.
~~~
Billions of you MUST DO what superclass do.
1. photocopy money (FREE money) or
2. grow food everywhere / vertical food garden (FREE food)
3. share resources (FREE resources)
Bilion anda MESTI BUAT apa kelas A buat.
1. fotokopi wang (wang PERCUMA) atau
2. cucuktanam / kebun menegak (makan PERCUMA
3. kongsi semua sumber (sumber PERCUMA)

Let's make everything FREE / Jom jadikan semua PERCUMA
http://selangormydreamstate.blogspot.com/2011/08/f.html